Waarom Heeft Vlees Invloed Op De Natuur?

Waarom Heeft Vlees Invloed Op De Natuur
Over de hele wereld zijn er 1,3 miljard runderen, 1,8 miljard schapen en geiten, 0,9 miljard varkens en 14,1 miljard kippen. (niet alle dieren zijn voor de vleesproductie). De productie van vlees is meer milieubelastend dan de productie van plantaardige producten.

Veeteelt vraagt veel grond, water en energie, en draagt in belangrijke mate bij tot ontbossing, versterkt broeikaseffect, bodemerosie, verzuring, watervervuiling, vermesting en het verlies aan verschillende soorten planten.

Vlees is vaak minder efficiënt om mensen te voeden dan plantaardig voedsel. Dit komt omdat de voedingsstoffen die dieren eten niet allemaal terug komen in het vlees dat mensen eten. Veel voedingsstoffen en energie gaan op aan beweging en het op temperatuur houden van het dier.

Wat doet vlees met het milieu?

Vlees is verantwoordelijk voor 40 procent van broeikasgassen die vrijkomen bij productie van het voedsel van de gemiddelde Nederlander. Vlees heeft zo’n grote klimaatimpact omdat voor de productie van 1 kilo vlees gemiddeld 5 kilo plantaardig voer nodig is.

Welke invloed heeft consumptie op het milieu?

Welke milieuproblemen zijn er?  – Eten belast het klimaat, door energiegebruik en de uitstoot van broeikasgassen (CO2, methaan en lachgas). Voor de productie is bovendien een groot deel van het beschikbare land en water nodig. Het produceren van voedsel brengt onlosmakelijk milieuproblemen met zich mee, zoals mestoverschot en overbevissing.

Bovendien is het de vraag of we voldoende voedsel kunnen blijven produceren om de groeiende bevolking te voeden. Van klimaatverandering, biodiversiteitverlies en verstoring van de stikstofkringloop worden de ecologische grenzen van de aarde overschreden.

Deze 3 milieuaspecten, net als de kringlopen van fosfor en water, zijn direct gekoppeld aan de productie van voedsel. Door duurzamer te eten verhoogt de ecologische draagkracht van de aarde, en door duurzamer te kiezen putten we de beschikbare bronnen minder snel uit.

See also:  Hoe Kun Je Fruit Het Beste Bewaren?

Hoeveel CO2 uitstoot vlees?

Carbon Footprint

Product CO2 -uitstoot per kilo
kippenvlees NL 10
varkensvlees 12
rundvlees melkvee NL 15
kaas 15

.

Wat vervuilt het meest?

Heeft een mens vlees nodig?

De meest vervuilende industrieën, gemeten naar de impact op klimaatverandering, zijn de chemische en petrochemische industrie, ijzer en staal, cement, pulp en papier, en aluminium. De broeikasgasuitstoot van deze industrieën worden voornamelijk veroorzaakt door de benodigde hitte en elektriciteit (opgewekt door het verbranden van fossiele brandstoffen) maar ook door uitstoot tijdens chemische reacties, het gebruik van ruwe grondstoffen, of lekken. #vervuiling #menselijke invloed #industrie #broeikasgasuitstoot #CO2 uitstoot Waarom Heeft Vlees Invloed Op De Natuur Figuur 1: Industries – Chris-Leboutillier De industrie is jaarlijks verantwoordelijk voor de uitstoot van grote hoeveelheden afvalstoffen, waaronder broeikasgassen, in lucht, bodem en water. Deze uitstoot heeft een negatieve invloed op zowel het menselijke welzijn als de gezondheid van ecosystemen (het ‘milieu’) en het klimaat. In 2017 was de industrie verantwoordelijk voor meer dan de helft van de menselijke uitstoot van koolstofdioxide, zwaveloxiden, niet-methaanhoudende vluchtige organische stoffen (zoals benzeen of aceton) en zware metalen (bijv.

cadmium, kwik en lood) in de gehele Europese Unie(REF 1). De uitstoot van deze stoffen wordt geassocieerd met verschillende gevolgen zoals klimaatverandering, verzuring, eutrofiëring, smogvorming, alsook directe schade aan de menselijke gezondheid.

Hoewel deze gevolgen meestal lokaal zijn (zwaveloxiden veroorzaken bijvoorbeeld verzuring in de regio waar ze worden uitgestoten), heeft de uitstoot van broeikasgassen wereldwijde gevolgen. Zo draagt uitstoot in Nederland indirect aan het afsmelten van ijs op Antarctica, aan de andere kant van de wereld.

Kunnen we zonder vlees?

Steeds meer Nederlanders eten minder of geen vlees. Vegetariërs eten geen vlees. Veganisten nemen helemaal geen dierlijke producten. En flexitariërs eten op sommige dagen geen vlees. Je kunt prima eten met minder of zonder vlees, als je andere producten neemt met voldoende eiwit, ijzer, vitamine B1 en vitamine B12.

See also:  Wat Is Laxerend Fruit?

Wat zijn de gevolgen van vleesconsumptie?

Voeding – De intensieve veehouderij heeft niet alleen negatieve gevolgen voor het milieu en de dieren zelf, maar ook vaak voor de mens. Het eten van veel vlees zorgt voor een hoog cholesterolgehalte en verhoogt de kans op hart- en vaatziekten. Daarnaast is vlees vaak vet en draagt het bij aan het probleem van overgewicht.