Wat Is Een Broodje Warm Vlees?

Wat Is Een Broodje Warm Vlees
Ben Ruck – unread, Sep 23, 2000, 9:00:00 AM 9/23/00 to Maarten Robben schreef: > > Hallo allemaal, > > Misschien een domme vraag, maar ik zou zo graag thuis eens broodje > warm vlees maken, maar heb eerlijk gezegd geen idee wat voor vlees ze > daarvoor normaliter gebruiken? Hebben jullie een idee? > Oorspronkelijk is een broodje warm (pekel)vlees met mosterd en pekelzure augurk een Joodse specialiteit, dus varkensvlees kan nooit.

Bij Sal Meijer in Amsterdam worden er ‘s middags nog vele verkocht (een aanrader). In Antwerpen rond het station zijn ook nog vele zaken waar het vlees warm wordt gesneden. In de USA is de variant warme pastrami te koop, en dat is nog net even lekkerder dan pekelvlees door de toegevoegde koriander.

Dus bij Appie Heijn vragen of ze de pastrami iets dikker snijden dan normaal, voorzichtig in een beetje kalfsfond warmen en smullen.

Hoeveel calorieën zitten er in een broodje warm vlees?

Gebruikersvoorwaarden De dienst “Boodschappen. nl” wordt u via internet aangeboden door het bedrijf Superunie. Aan het gebruik van Boodschappen. nl zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door Boodschappen. nl te gebruiken, gaat u hiermee akkoord. Afwijkingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen bindend indien deze door Superunie schriftelijk zijn aanvaard.

 • Artikel 1;
 • Gebruik van de dienst 1;
 • Op Boodschappen;
 • nl kunt u recepten reviewen, beoordelen en bewaren;
 • Om Boodschappen;
 • nl te kunnen gebruiken, moet u zich eerst registreren;
 • Nadat uw registratie is afgerond, kunt u direct op uw account inloggen en de dienst gebruiken;

U dient de toegang tot uw account middels een gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder het wachtwoord dient u strikt geheim te houden. Superunie mag er vanuit gaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt.

 1. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij u bij Superunie heeft gemeld dat een ander uw wachtwoord kent;
 2. Met Boodschappen;
 3. nl worden uw persoonsgegevens verwerkt;
 4. U geeft toestemming voor alle vormen van verwerking die vallen binnen de scope van de dienst;

Raadpleeg de privacyverklaring van Superunie voor meer informatie. Artikel 2. Gebruiksregels 2. Het is verboden Boodschappen. nl te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de dienst van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is. nl:

 • onfatsoenlijk taalgebruik te gebruiken;- informatie te verspreiden die pornografisch of erotisch is (ook indien deze op zich legaal is);
 • informatie te verspreiden in strijd met auteursrechten, of hyperlinks naar dergelijke informatie te plaatsen;
 • anderen behulpzaam te zijn bij het schenden van de rechten van derden, zoals door linken naar hacktools of uitleg over computercriminaliteit die kennelijk is bedoeld om de lezer in staat te stellen de omschreven criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen;
 • de persoonlijke levenssfeer van derden te schenden, bijvoorbeeld door het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie;
 • voor commerciële doeleinden in te zetten;
 • en verder al datgene te doen wat in strijd is met de netiquette.
See also:  Welk Fruit Tegen Verkoudheid?

2. Indien Superunie constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag Superunie zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. Indien naar het oordeel van Superunie hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Superunie of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Superunie gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

Daarnaast is het verboden bij Boodschappen. Superunie is daarbij in het bijzonder gerechtigd uw bijdragen naar eigen inzicht aan te passen. Superunie is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten.

Voorts is Superunie gerechtigd om uw naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens af te geven aan een derde die klaagt dat u inbreuk maakt op diens rechten of deze algemene voorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is, er geen andere wijze is om aan deze gegevens te komen en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.

 • Superunie kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op u verhalen;
 • U vrijwaart Superunie van alle claims van derden in verband met door u geplaatste informatie;
 • Artikel 3;
 • Beschikbaarheid en onderhoud 3;

Superunie spant zich in om de dienst beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid. Superunie onderhoudt Boodschappen. nl actief. Onderhoud kan elk moment plaatsvinden, ook als dit kan leiden tot een beperking van de beschikbaarheid.

 • Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd;
 • Superunie mag van tijd tot tijd de functionaliteit van Boodschappen;
 • nl aanpassen;
 • Daarbij zijn uw feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist Superunie zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert;

Artikel 4. Intellectueel eigendom 4. De dienst Boodschappen. nl, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website behoren tot het intellectueel eigendom van Superunie. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van Superunie, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

Informatie die u publiceert of opslaat via de dienst is en blijft uw eigendom (of dat van uw toeleveranciers). Superunie heeft een gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de dienst en alles dat daarmee samenhangt, inclusief reclame-uitingen over de dienst.

Het gebruiksrecht uit het vorige lid wordt voor onbepaalde tijd gegeven en kan niet worden ingetrokken. Het gebruiksrecht blijft bestaan na beëindiging van de overeenkomst. In uitzonderlijke gevallen waarin sprake is van een zwaarwegend belang tegen voortgezet gebruik van de informatie kan Superunie besluiten tot aanpassing of verwijdering.

Het is na plaatsing van informatie niet mogelijk deze aan te passen of te verwijderen. Indien u informatie stuurt naar Superunie, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft u haar een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de dienst.

Dit geldt niet voor informatie die u nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert. Superunie zal geen kennisnemen van privégegevens die u opslaat en/of verspreidt via Boodschappen. nl, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of Superunie daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel.

In dat geval zal Superunie zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt. Artikel 5. Vergoeding voor de dienst 5. Om u Boodschappen. nl gratis aan te kunnen bieden, vertoont Superunie op Boodschappen.

nl advertenties van haar sponsors. Het is niet toegestaan de vertoonde advertenties te blokkeren. Superunie heeft het recht uw toegang tot de dienst te blokkeren als zij dit detecteert. Raadpleeg de privacyverklaring van Superunie om meer te weten te komen over uw privacy bij het vertonen van advertenties.

 • Betaling kan worden verricht volgens de betaalinstructies op de website;
 • Omdat de dienst direct geleverd wordt, en wel op uw uitdrukkelijk verzoek, is het niet mogelijk een betaling ongedaan te maken met een beroep op de Wet koop op afstand;
See also:  Vlees Hoe Gebakken?

Artikel 6. Aansprakelijkheid 6. Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid accepteert Superunie geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van de dienst. Superunie is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk bij Superunie meldt. In geval van overmacht is Superunie nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade.

Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

Artikel 7. Duur en opzegging 7. Deze overeenkomst gaat in zodra u voor het eerst de dienst gebruikt en loopt dan voor onbepaalde tijd. Indien u als consument de overeenkomst aangaat, kunt u op ieder moment de overeenkomst opzeggen met een opzegtermijn van een maand, gerekend vanaf het moment van opzegging.

Zakelijke klanten kunnen steeds opzeggen met een opzegtermijn van twee maanden. Superunie kan de overeenkomst beëindigen indien u achttien maanden lang geen gebruik hebt gemaakt van de dienst. Zij zal in dat geval eerst een herinneringsmail sturen bij het e-mailadres dat aan uw account gekoppeld is.

Artikel 8. Wijzigingen prijzen en voorwaarden 8. Superunie mag deze voorwaarden alsook de prijzen op ieder moment aanpassen. Superunie zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de dienst zodat u daar kennis van kunt nemen.

Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden. Artikel 9.

 1. Overige bepalingen 9;
 2. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing;
 3. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met Boodschappen;
See also:  Hoe Brood Introduceren Baby?

nl worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Superunie gevestigd is. Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden eist dat een mededeling “schriftelijk” moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail of communicatie via de dienst wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.

 • De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door Superunie wordt geacht juist te zijn, tenzij u tegenbewijs levert dienaangaande;
 • Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan;

Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven. Superunie is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die Boodschappen.

Is een broodje gezond goed voor je?

Een broodje gezond is helemaal niet zo gezond als vaak wordt gedacht. Dit komt met name door het hoge zoutgehalte van het beleg (ham en kaas) en de forse maat van het broodje. Een broodje gezond bevat net zo veel brood als drie gewone boterhammen. Bovendien zorgt het toegevoegde sausje vaak voor onnodig veel calorieën.

Wat is het gezondste belegd broodje?

nieuws Het aanbod aan belegde broodjes is enorm uitgebreid. Gelukkig zijn er ook broodjes die uit meer bestaan dan een stukje stokbrood, een beetje gemengde sla en veel mayonaise. Als u ‘s middags op kantoor of op school vaak belegde broodjes eet, ga dan niet systematisch voor broodjes met allerhande mayonaiseslaatjes.

• Als u de keuze hebt, neem dan bij voorkeur brood in plaats van een sandwich, en bruin of volkorenbrood in plaats van witbrood. • Kies er de broodjes uit waartussen u rauwkost ziet (sla, raketsla, tomaat, geraspte wortelen, komkommer, …).

Vraag zo mogelijk een extra portie rauwkost. • Kies bij voorkeur mager beleg zoals rosbief, varkensgebraad, kipfilet, gebraden kalkoen, ham of (magere) kaas, of vis (ook uit blik). Er bestaan ook diverse bereidingen op basis van sesam, spliterwten, groententapenades enz. • Maak zo mogelijk zelf uw boterhammen klaar (of die van uw kinderen) Laat gehoorverlies je leven niet beïnvloeden. Phonak De impact van gehoorverlies op onze levenskwaliteit wordt vaak onderschat. Test vandaag nog jouw gehoor met de gratis online hoortest. Test nu je gehoor. Wil je onze artikels graag ontvangen in je mailbox?.